OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w JAWORZE

1. SPOTKANIA, WARSZTATY, PRELEKCJE DLA RODZICÓW O TEMATYCE:

 • Czym jest i od czego zależy dojrzałość szkolna dziecka 6-cio letniego 

 • Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka u progu obowiązku szkolnego

 • Potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka 5-cio i 6-cio letniego 

 • Jak pomóc dziecku z wada wymowy- logopedyczne ABC 

 • Okres dojrzewania (adolescencji) – jak go przetrwać? 

 • Bezpieczeństwo w sieci. 

 • Zdrowy styl życia- wczesna profilaktyka uzależnień 

 • Zbuntowany nastolatek 

 • Problemy odżywiania- anoreksja i bulimia 

 • Jak przeciwdziałać zachowaniem agresywnym u dzieci. 

 • Moje nadpobudliwe dziecko 

 • Rozwijanie poczucia własnej wartości dziecka 

 • Moje dziecko się nie uczy – sposoby motywowania do nauki i pracy 

 • Metody pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce- dysleksja, dysortografia, dysgrafia 

 • Dobry rodzic - karze czy nagradza? Rzecz o metodach wychowawczych 

 • Właściwy wybór drogi zawodowej gwarantem sukcesu w szkole ponadgimnazjalnej 

 • Niezgoda w rodzinie – wpływ relacji rodziców na zachowanie dziecka (dziecka w sytuacji rozwodu; straty i innej sytuacji trudnej) 

2. SPOTKANIA, WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI O TEMATYCE: 

 • Diagnoza ryzyka dysleksji u dziecka 5-cio i 6-cio letniego 

 • Najczęściej spotykane opóźnienie artykulacyjne u dzieci - ich przyczyny oraz sposoby usprawniania poprawności wymowy 

 • Współpraca nauczyciela z logopeda warunkiem pełniejszego wspierania rozwoju dziecka 

 • Wykorzystanie wniosków z diagnozy gotowości szkolnej do planowania pracy z uczniem 

 • Wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego (indywidualny program/tok nauki) 

 • Wspomaganie rozwoju ucznia z niepełnosprawnościami i deficytami rozwojowymi 

 • „Wywiadówka inaczej”- usprawnienie komunikacji miedzy nauczycielami a rodzicami sposobem na efektywniejsze kształcenie 

 • Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym 

 • Wykorzystanie opinii i orzeczeń do efektywniejszej pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem 

 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych droga do podniesienia jakości kształcenia 

 • Motywowanie dziecka do nauki droga do sukcesu. 

 • ART.- Trening Zapobiegania Agresji. Metoda pracy z grupa 

 • Trudności w komunikacji z rodzicem- przyczyny, sposoby pracy 

 • Bezpieczeństwo w sieci. 

 • Zapobieganie autoagresji wśród dzieci i młodzieży 

 • Praca z uczniem stwarzającym trudności wychowawcze zachowania agresywne 

 • Dlaczego uczniowie sięgają po środki psychoaktywne 

 • Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

 • Wykorzystanie opinii i orzeczeń do efektywniejszej pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem z niepełnosprawnościami 

 • Dokumentowanie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (IPET) 

 • Metody pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce- dysleksja, dysortografia, dysgrafia 

3. ZAJECIA WARSZTATOWE DLA UCZNIÓW O TEMATYCE:

 • Warsztaty integracyjne "Jestem częścią grupy" 

 • Warsztaty " Jestem asertywny" 

 • Planowanie kariery zawodowej jako poszukiwanie wewnętrznego drogowskazu 

 • Skuteczne techniki uczenia się 

 • Problemy okresu dojrzewania- jak sobie z nimi radzić 

 • Jak sobie radzić ze stresem- elementy treningu antystresowego 

 • Pierwsze związki uczuciowe 

 • Cyberprzemoc 

 • Mój styl uczenia się 

 • Kultura i szacunek nie tylko od święta- moja klasa 

 • „Nie pije, nie biorę, nie pale”- profilaktyka uzależnień 

 • Sposoby skutecznego porozumiewania się- zachowania asertywne 

 • „Ja” w grupie- budowanie prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej 

 • Nie zamykaj oczu- rzecz o agresji 

 • Zajęcia i bajki terapeutyczne: relaksacyjne i psychoedukację. Trening relaksacyjny. 

 • Niepełnosprawni są wśród nas 

 • Trafny wybór szkoły ponadgimnazjalnej gwarancja sukcesu zawodowego 

4. BADANIA PRZESIEWOWE 

 • Badania przesiewowe dojrzałości szkolnej 

 • Logopedyczne badania przesiewowe 

 • Przesiewowe badania słuchu i wzroku 

5. ZAJECIA GRUPOWE PROWADZONE NA TERENIE PORADNI 

 • Grupowa terapia pedagogiczna z zakresu matematyki 

 • Grupowa terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi i ogólnymi trudnościami w nauce 

 • Zajęcia warsztatowe dla dzieci zdolnych w ramach programu "Mądra główka" - grupa zamknięta 

 • Zajęcia socjoterapeutyczne- grupa zamknięta 

 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, mutyzmem. Przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Budujemy mosty” na rzecz dzieci z autyzmem, mutyzmem selektywnym i Zespołem Aspergera 

 • Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli dzieci 5-cio i 6-cio letnich w poradni dotyczący rozpoczęcia przez ich dzieci edukacji szkolnej
Copyright (c) 2015 Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze