OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO

  • organizujemy i realizujemy proces doskonalenia i dokształcania nauczycieli w zakresie kompetencji specjalistycznych, dydaktycznych                  i psychologicznych
  • upowszechniamy nowe metody, techniki, formy i środki dydaktyczne
  • wspieramy i rozwijamy uzdolnienia poprzez organizację konkursów recytatorskich, ortograficznych, plastycznych itp.
  • upowszechniamy osiągnięcia nauczycieli
  • zapewniamy różnorodne formy doskonalenie i dokształcania nauczycieli
MISJA I WIZJA

Nadrzędnym celem jest :

  • wspomaganie nauczycieli w ich wszechstronnym rozwoju zawodowym
  • udzielanie wsparcia szkołom i placówkom w działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
Uwzględniając kluczową rolę nauczycieli w realizacji zadań oświatowych, opracowujemy oferty doskonalenia zapewniające zaspokajanie potrzeb środowiska edukacyjnego. Pracownicy PORE, doradcy metodyczni tworzą zespół ukierunkowany na:

  • podejmowanie działań innowacyjnych

  • realizację zadań w sposób kompetentny i profesjonalny.

Działalność Ośrodka stwarza możliwości i szanse podnoszenia jakości pracy pojedynczego nauczyciela oraz szkół i placówek oświatowych. Osiągamy swoje cele czerpiąc z naszych dotychczasowych doświadczeń, wykorzystując twórcze postawy osób realizujących zadania Ośrodka i współpracując

ze środowiskiem edukacyjnym. Staramy się zapewnić właściwą jakość doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego,jesteśmy otwarci i elastyczni w odpowiadaniu na potrzeby nauczycieli i szkół.

Copyright (c) 2015 Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze