PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

1. Zgłoszenie do poradni psychologiczno-pedagogicznej
2. Informacja o uczniu z trudnościami w czytaniu i/lub pisaniu skierowanym do poradni psychologiczno-pedagogicznej (wypełnia nauczyciel j. polskiego i j. obcego, wychowawca)
3. Informacja o uczniu z ogólnymi trudnościami w nauce/zachowaniu
4. Zgłoszenie o przeprowadzenie diagnozy  w sprawie specyficznych trudności w nauce  ucznia gimnazjum/szkoły ponadgimnnazjalnej
Copyright (c) 2015 Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze